Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

送貨上門

*以下為$80運費送貨之範圍 (均$600免運費)
住宅地址 香港島及九龍及新界住宅、商場及購物地點等

如果送貨地址喺以下地方,我哋需要特別收費,而呢個收費喺送貨時司機會直接收取現金:
 • 無電梯設備嘅樓宇,例如唐樓 - HKD$10一層 (或者約係樓下交收)

以下地區不設送貨服務
離島:馬灣、赤鱲角(包括香港赤國際機場)、香港迪士尼樂園愉景灣、昂平 360、長洲、大嶼山、梅窩、大澳、坪洲、南丫島、打鼓嶺、米埔、荃灣屠場、深圳灣口岸、落馬洲、文錦渡、沙頭角、羅湖、落馬洲支線、禁止出入區域

--------------------------------------------------------------------------------------
1. 訂單在使用推廣代碼前,購物金額滿港幣$600 或以上,即可享免費送貨服務 (只限單一送貨地點)。如使用推廣代碼前購物金額低於港幣$600,須付送貨服務費港幣$100。
2. 一般送貨時段:星期一至日 10:00 - 20:00
3. 如有任何特別送貨需要,請於付款流程中「送貨時間」一頁的「特別送貨要求」一欄中列明,顧客服務會致電給你作詳細安排及討論可行性。
4.下單後,送貨地址或選擇之送貨時段如有任何變更,請即時通知我們,以便安排。
5. 本公司送貨上門服務並不包括將貨品搬運至屋内。因此,如在搬運期間引致屋內物品損壞,本公司不會對任何損失或損壞承擔責任及賠償。
6. 當烈風訊號懸掛、紅色或黑色暴雨警告生效時或我們判斷為進行送貨並不安全的天氣情況下,送貨服務將會延期。本公司將會聯絡閣下更改送貨日期。
7. 本公司有權隨時修改以上條款及條件,而無須事前通知。如有任何爭議,本公司的決定為最終的決定。 
8. 本公司接受 VISA卡、萬事達卡、美國運通信用卡、PayPal、及PayMe,所有訂單將會以港幣結算。 如有需要,我們會根據香港法例要求徵收每個$0.5的塑膠購物袋費用。